SARIÇAM, YÜREĞİR VE CEYHAN İLÇELERİ MUH MAH İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ

SARIÇAM, YÜREĞİR VE CEYHAN İLÇELERİ MUH MAH İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIÇAM, YÜREĞİR VE CE...

SARIÇAM, YÜREĞİR VE CEYHAN İLÇELERİ MUH MAH İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SARIÇAM, YÜREĞİR VE CEYHAN İLÇELERİ MUH MAH İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/323804

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 SEYHAN/ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

3224571025-2078 - 3224572486

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

SARIÇAM, YÜREĞİR VE CEYHAN İLÇELERİ MUH MAH İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Toplam 13.190,00 metre İçme Suyu Şebeke ve İsale Hattı ile 30 metreküp içme suyu deposu Yapılması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Adana

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ASKİ Güney Şantiyesi D Blok Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A3.Grup: Boru Ve İletim Hattı İşleri  yada  A4.Grup: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi, Çevre Mühendisi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:
50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:
İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Makine İle Her Derinlikte Her Cins Zeminde Hendek Kazısı Yapılması

2,19%

4,38%

2

Boru Yataklama Malzemesi İle Boru Tabanı Ve Çevresi Yataklaması

8,71%

17,42%

8,5

Kırma Taş (0-25 Mm) İle Hendek Dolgusu Yapılması

5,6%

11,21%

5

Hendek İçerisindeki Kırmataşın Sulanması Ve Kompaktör İle Sıkıştırılması

4,92%

9,84%

4

Kazı Malzemesinden Makina İle Hendek Ve Temel Dolgusu Yapılması

3,67%

7,34%

3,5

Moloz Nakli

1,25%

2,49%

1

Beton Parke Taşı Sökülmesi

0,65%

1,29%

0,5

Asfalt Sökülmesi

0,72%

1,44%

0,5

Her Türlü Asfaltın Kesilmesi (Ölçü: Kalınlık X Uzunluk)

1,16%

2,32%

1

Ø50 Mm 10 Atü HDPE Boru Temini

0,52%

0,92%

0,5

Ø63 Mm 10 Atü HDPE Boru Temini

3,78%

6,62%

2,5

Ø75 Mm 10 Atü HDPE Boru Temini

0,66%

1,16%

0,5

Ø110 Mm 10 Atü HDPE Boru Temini

1,37%

2,39%

1

Ø160 Mm 10 Atü HDPE Boru Temini

2,31%

4,04%

1,5

Ø63mm HDPE (10 Atü) Boru Döşenmesi

2,27%

4,54%

2

Ø110mm HDPE (10 Atü) Boru Döşenmesi

0,46%

0,93%

0,5

Ø160mm HDPE (10 Atü) Boru Döşenmesi

0,73%

1,46%

0,5

Ø110 Mm 10 Atü PVC Boru Temini

3,17%

5,54%

2

Ø110 mm PVC (10 Atü) Boru Döşenmesi, Birleştrilmesi, Kesilmesi, Traşlanması

1,48%

2,96%

1,5

Çapı 50 Mm, (10-16 ATÜ)Elastomer Yataklı Sürgülü Vanaların Temini

0,49%

0,86%

0,5

Çapı 100 Mm,(10-16 ATÜ) Elastomer Yataklı Sürgülü Vanaların Temini

0,81%

1,42%

0,5

Çapı 150 Mm,(10-16 ATÜ) Elastomer Yataklı Sürgülü Vanaların Temini

0,54%

0,94%

0,5

Çapı 125 mm, 10-16 Atü, Kelebek Vana (Motor kumandalı, sfero döküm) Temini

0,74%

1,3%

0,5

Çapı 125 mm Koç Darbesi Temini

0,59%

1,03%

0,5

Beton Santralinde Üretilen Veya Satın Alınan Ve Beton Pompasıyla Basılan, C 30/37 Basınç Dayanım Sınıfında, Gri Renkte, Normal Hazır Beton Dökülmesi

0,8%

1,6%

0,5

Ø 8- Ø 12 Mm Nervürlü Beton Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi, Bükülmesi Ve Yerine Konulması

1,57%

2,95%

1

Ø 14- Ø 28 Mm Nervürlü Beton Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi, Bükülmesi Ve Yerine Konulması

0,53%

0,99%

0,5

Plywood İle Düz Yüzeyli Betonarme Kalıbı Yapılması

1,11%

2,21%

1

Yüreğir İlçesi Karaahmetli Ve Gümüşyazı Mahalleleri 30 M3 Toplama Odalı İçme Suyu Deposu (İnşaat+Mekanik)

4,64%

8,12%

3

Q:5 lt/sn Hm:40 m Nm:5,5 Kw Düşey Milli Pompa Temini

0,78%

1,37%

0,5

2,63 M Yüksekliğinde Betonarme Direkli Kafes Teli İle Himaye Çiti Yapılması

0,45%

0,9%

0,5

PPRC Boru Montajı Ve Döşenmesi İşçiliği 3/4"

0,42%

0,84%

0,5

Abone Bağlantısı Yapılması Gerekli Diğer Muh.Malz.Temini Ve Montajı (EF Semer, İç-Dış Dirsekler, İç-Dış Adaptörler, Küresel Vana Vb.)

1,56%

3,12%

1,5

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

26 Şubat 2021 tarih ve 31407 sayılı Resmi Gazete' de, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1.00" olarak belirlenmiştir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN02000016

13 Mar 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak 5 Ocak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 5 Ocak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler 5 Ocak Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 5 Ocak Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.