YÜREĞİR İLÇESİ ÇATALPINAR, GÜVELOĞLU, KAŞLICA MAHALLELERİ İÇMESUYU İLETİM HATTI YAPIM İŞİ

YÜREĞİR İLÇESİ ÇATALPINAR, GÜVELOĞLU, KAŞLICA MAHALLELERİ İÇMESUYU İLETİM HATTI YAPIM İŞİ ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜRE...

YÜREĞİR İLÇESİ ÇATALPINAR, GÜVELOĞLU, KAŞLICA MAHALLELERİ İÇMESUYU İLETİM HATTI YAPIM İŞİ

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜREĞİR İLÇESİ ÇATALPINAR, GÜVELOĞLU, TAŞLICA MAHALLELERİ İÇMESUYU İLETİM HATTI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/287232

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 /ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

3224571025-2078 - 3224572486

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

YÜREĞİR İLÇESİ ÇATALPINAR, GÜVELOĞLU, TAŞLICA MAHALLELERİ İÇMESUYU İLETİM HATTI YAPIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Toplam 17.597,00 metre İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı ile 110 Adet Abone Bağlantısı Yapılması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Adana

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ASKİ Güney Şantiyesi D Blok Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A3.Grup: Boru Ve İletim Hattı İşleri  yada  A4.Grup: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi, Çevre Mühendisi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:
50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:
İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

0,00-2,00 m. Arası Hendek ve Temel Kazısı

4,22%

6,34%

3

Boru Yataklama Malzemesi İle Boru Tabanı ve Çevresi Yataklaması (Nakliye Dahil)

6,82%

13,63%

6,5

KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI

1,35%

2,7%

1,5

Kırmataş (0-25 mm) İle Hendek Dolgusu Yapılması

7,41%

14,81%

6,5

Hendek İçerisindeki Kırmataşın Sulanması ve Kompaktör İle Sıkıştırılması.

6,81%

13,63%

6,5

Her türlü asfaltın kesilmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk)

2,49%

4,67%

2

KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ

0,32%

0,59%

0,5

Moloz Nakli

2,27%

3,4%

1,5

Ø63 mm HDPE (10 Atü) Boru Temini

1,35%

2,37%

1

Ø75 mm 10 Atü HDPE Boru Temini

1,92%

3,35%

1,5

Ø75 mm 16 Atü HDPE Boru Temini

0,8%

1,2%

0,5

Ø90 mm 10 Atü HDPE Boru Temini

1,49%

2,61%

1

Ø90 mm 16 Atü HDPE Boru Temini

1,71%

3%

1,5

Ø140 mm HDPE (16 Atü) Boru Temini

9,62%

16,84%

7

Ø63 mm U-PVC (10 Atü) Boru Temini

0,21%

0,37%

0,5

Ø63 mm HDPE (10 Atü) Döşenmesi

1,1%

1,65%

1

Ø90 mm HDPE (16 Atü) Döşenmesi

1,54%

2,31%

1

Ø140 mm HDPE (16 Atü) Döşenmesi

4,75%

7,12%

3,5

2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması

1,72%

3,01%

1,5

Abone Bağlantısı Yapılması

0,68%

1,03%

0,5

Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları

0,29%

0,51%

0,5

Vana Odaları Betonu ( Kalıp ve Nakliye Dahil )

0,55%

1,11%

0,5

Merkezi işlem birimi (CPU) (Yüklenici karı hariç,%10 montaj bedeli dahildir)

1,02%

1,53%

0,5

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

26 Şubat 2021 tarih ve 31407 sayılı Resmi Gazete' de, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1.00" olarak belirlenmiştir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01995901

06 Mar 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak 5 Ocak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 5 Ocak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler 5 Ocak Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 5 Ocak Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.