YÜRÜYÜŞ YOLU YAPTIRILACAKTIR

YÜRÜYÜŞ YOLU YAPTIRILACAKTIR ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yüreğir ve Seyhan İlçelerinde Engelsiz Yaşama Uygun Şekilde Yür...

YÜRÜYÜŞ YOLU YAPTIRILACAKTIR

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yüreğir ve Seyhan İlçelerinde Engelsiz Yaşama Uygun Şekilde Yürüyüş Yolu Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/241462

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak 01360 . ÇUKUROVA/ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

3223554730 - 3222482806

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Yüreğir ve Seyhan İlçelerinde Engelsiz Yaşama Uygun Şekilde Yürüyüş Yolu Yapılması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

- 80.000 m2 Parke Taşı - 60.000 metre bordür - 12.000 m2 Hissedilebilir Yüzey Elemanı ile Yürüyüş Yolu yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Adana İli Yüreğir İlçesi ve Seyhan İlçesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.03.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Adana Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanlığı İhale Salonu (Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak 01360 Çukurova / ADANA)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan AXVIII Grubu İşleri  Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanların inşaat mühendisliği veya mimar bölümüne ait mezuniyet belgeleri/diplomaları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme “Teklif fiyatı” ve “Kalite Nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması “Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2. Kalite nitelik puanlaması Kalite nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite nitelik puanlamasına konu iş kalemleri/İş grupları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo her iki kısım içinde ayrı ayrı hesaplancaktır. 1.Kısım: Yüreğir İlçesine Engelsiz Yaşama Uygun Şekilde Yürüyüş Yolu Yapılması İşi Sıra No Tanımı Tutar 1 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı) ( Nakliyeler dahildir ) 2 2 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( Nakliyeler dahildir ) 6 3 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-ı), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte) ( Nakliyeler dahildir ) 5 4 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) ( Nakliyeler dahildir ) 17 5 75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) ( Nakliyeler dahildir ) 6 6 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk) ( Nakliyeler dahildir ) 1 7 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ ( Nakliyeler dahildir ) 2 8 BORDÜR SÖKÜLMESİ 1 TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç) 40 2.Kısım: Seyhan İlçesine Engelsiz Yaşama Uygun Şekilde Yürüyüş Yolu Yapılması İşi Sıra No Tanımı Tutar 1 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı) ( Nakliyeler dahildir ) 2 2 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( Nakliyeler dahildir ) 6 3 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-ı), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte) ( Nakliyeler dahildir ) 5 4 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) ( Nakliyeler dahildir ) 17 5 75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) ( Nakliyeler dahildir ) 6 6 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk) ( Nakliyeler dahildir ) 1 7 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ ( Nakliyeler dahildir ) 2 8 BORDÜR SÖKÜLMESİ 1 TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç) 40 A.2.1. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %110 aralığında (%80 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80 - %110 aralığı dışında kalıyorsa söz konusu iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/İş grupları için puan alamayacaklardır. A.2.4. Kalite nitelik puanı, her bir iş kalemi/İş grupları için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam Puan (TTP) Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite nitelik puanının toplamıdır. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan tekliftir.

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01990721

27 Şub 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak 5 Ocak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 5 Ocak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler 5 Ocak Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 5 Ocak Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.