SARIÇAM İLÇE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN SARIÇAM İLÇE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN   Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45/a maddesi  hükümleri...

İLAN

SARIÇAM İLÇE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45/a maddesi  hükümleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile  satılacaktır.

 

SIRA

NO

MAHALLE

ADA/

PARSEL

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE

MUHAMMEN BEDELİ(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ VE SAAT

1

BOYNUYOĞUN

260/18

ARSA

1615,89

TAM

9.000.000,00-TL

900.000,00-TL

6.03.2024-14:00

2

GÖZTEPE

230/1

TARLA

3945,00

TAM

6.000.000,00-TL

600.000,00-TL

6.03.2024-14:00

3

SULUCA

350/1

ARSA

429,00

TAM

900.000,00-TL

90.000,00-TL

6.03.2024-14:00

4

      GÖZTEPE

170/2

ARSA

1281,00

TAM

2.300.000,00-TL

230.000,00-TL

6.03.2024-14:00

 

Boynuyoğun(260/18) -İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamı içerisinde kaldığı, planında TAKS=0.40 E=1.20 Yençok=31.75 m TİCK(Ticaret+Konut) alanı olarak düzenlenmiştir.

Göztepe(170/2)-İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamı içerisinde kaldığı, planında TAKS=0.30 KAKS=0.60 ayrık yapı nizamında 2 (iki) katlı konut alanı olarak düzenlenmiştir.

Göztepe(230/1)-İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamı içerisinde kaldığı, planında TAKS=0.30 KAKS=0.90 ayrık yapı nizamında 3 (üç) katlı konut alanı olarak düzenlenmiştir.

Suluca(350/1)-İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamı içerisinde kaldığı, planında bitişik yapı nizamında 3 (üç) katlı TİCK(Ticaret+Konut) alanı olarak düzenlenmiştir.

                                                                        GENEL ŞARTLAR

 

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen, Belediyeye ait 4 adet taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden   ihalesi Belediye Encümen komisyonu tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine  istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

<![if !supportLists]>1.        <![endif]> Açık Teklif Usulünün Uygulanması; Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

<![if !supportLists]>2.        <![endif]>İhale 6/03/2024 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediyemiz Encümen toplantı odasında yapılacaktır.

<![if !supportLists]>3.        <![endif]>İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun  ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

<![if !supportLists]>4.        <![endif]>Geçici teminat muhammen bedelin %10 u dür.

<![if !supportLists]>5.        <![endif]>Bu şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

<![if !supportLists]>6.        <![endif]>İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İTA Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

<![if !supportLists]>7.        <![endif]>Satıştan mütevellit bütün vergi, resim harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

<![if !supportLists]>8.        <![endif]>Satışı yapılan yerlerin Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir. İhale satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu müdürlüğünde ferağı verilmeyecektir.

<![if !supportLists]>9.        <![endif]>Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde  satışı yapılan yerlerin ihale bedelini peşin ödenmesi gerekmektedir.Aksi takdirde ihaleye girmek için  yatırılan geçici teminat irat kaydedilir.

<![if !supportLists]>10.     <![endif]>İhale artırma bedeli minimum 25.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

11. Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez. Taşınmaz, işgal edilmiş hali ile alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Taşınmaz ile birlikte satışa konu muhdesat varsa teslim tutanağında bunlar da ayrı ayrı belirtilir. Alıcı daha sonra oluşacak imar sorunları ve mahkeme kararı ile inşaatın kısıtlanması gibi durumları göz önüne alarak kabul etmiş sayılır.

 

         12.İhaleye katılamayacak olanlar:

 İhaleyi yapan idarenin;

<![if !supportLists]>a.        <![endif]>İta amirleri,

<![if !supportLists]>b.       <![endif]>İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

<![if !supportLists]>c.        <![endif]>(a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

<![if !supportLists]>d.       <![endif]>(Değişik : 2/3/1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

               Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamaz. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır ve geçici teminatları irat kaydedilir. Ayrıca bu durumun taleplerin değerlendirilmesi aşamasında,ihale esnasında  tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminat gelir kaydedilir ihale iptal edilir.

        13.İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir:

A) Gerçek kişi olması halinde;

   a) Kanuni ikamet belgesi ve tebligata ve resmi yazışmalara esas olacak ; (Türkiye sınırları içinde Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi)

   b) Geçici Teminat  (Tedavüldeki Türk Parası ile Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları  (aslı)) Teminat Mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur)

c)T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)

d)Noter tasdikli imza beyannamesi

   e)İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

  f) İstekli Ortak girişim ise Ortaklık Beyannamesi ve Ortaklık Sözleşmesinin ibrazı şarttır.

  g) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da belge. (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

  B) Tüzel Kişi Olması Halinde ;

<![if !supportLists]>a-        <![endif]>Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.

<![if !supportLists]>b-       <![endif]>Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2024 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri, şirket tüzel kişilik hissedarı olmayanların tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname (aslı),  Dernek ve Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü ile dernek için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

<![if !supportLists]>c-        <![endif]>Geçici Teminat Makbuzu (Aslı) veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Teminat Mektubunun aslı.(Teminat Mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur)

 

<![if !supportLists]>d-       <![endif]> Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da belge. (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

 

<![if !supportLists]>e-        <![endif]>Ortak Girişim Olması Halinde;

- Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise, gerçek kişilerinden istenen belgeleri; tüzel kişilik ise, tüzel kişiliklerden istenen belgeleri her bir ortak için ayrı ayrı sunacaktır. Bunun yanı sıra aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir

-Ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir ortaklık sözleşmesi sunulacak.

     f-İhale ilanı www.saricam.bel.tr. adresinde görülebilir

 

                                         2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No ILN01987281

27 Şub 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak 5 Ocak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 5 Ocak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler 5 Ocak Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 5 Ocak Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.