Reklamı Kapat

ADANA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 

                                                                                                                                                İ L A...

ADANA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 
Haber albümü için resme tıklayın

                                                                                                                                                İ L A N 
                                                                                                              ADANA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
                                                                                                                         KİRALIK GAYRİMENKULLER  

ADANA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 
İHALE ŞARTNAMESİ

1- Mülkiyeti Vakıflar İdaresine ait yukarıda  her türlü özelliği belirtilmiş olan vakıf taşınmazlar "Vakıf taşınmazların Kira Genel Şartnamesi" dahilinde,  mevcut haliyle   09 OCAK 2024 Salı Günü Saat 14:00'da başlayarak  katılımcısı olanların ilan metninde belirtilen  sırasına göre ,   Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bul. No: 47/1-Seyhan/ADANA adresindeki Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında  2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereği , Açık Teklif Usulü  ile hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden sözleşme tarihinden 31.12.2024 tarihine kadar ihale bedeli üzerinden kiraya verilecektir.  Kira süresinin sonunda, sürenin uzatılması halinde, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. maddesi ve Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve Esaslarına göre  taşınmazın emsal ve rayiç bedeli baz alınarak kira artışı yapılacaktır. kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış sayılacak ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereğince tahliyesi sağlanacaktır.  

2- Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için listede yazılı vakıf taşınmazın hizasında belirtilen geçici ve ek teminat'ın  toplam bedelini,   İdaremizin,  Vakıf  Katılım Bankası  Adana Ticari  Şubesi  "TR98 0021 0000 0002 9541 7000 02"  IBAN nolu  Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar  hesabına yatırılarak  teminat dekontlarını,  şahıs olarak  ihaleye gireceklerin  adrese dayalı nüfus sistemine kayıtlı, yerleşim yeri adres kaydı belgesi ve  T.C.kimlik nosu yazılı  Nüfus Cüzdan  fotokopisi ile, Tüzel kişi yada dernek  olarak gireceklerin ise, kamu tüzel kişiliklerinin yetkili organ kararı, faaliyet kaydı belgesi, yetki belgesi, şirket olarak ihaleye katılacakların ,   Ticaret Sicil Gazetesi, Bilanço, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi  ile imza sirkülerinin aslı veya tasdikli  suretlerini, vekaleten katılacakların vekaletmemenin aslı veya tasdikli suretlerini ve diğer  belgelerini  en geç  09/01//2024  Salı   Günü,   Saat 12:00' ye kadar, Adana Vakıflar   Bölge Müdürlüğümüz Yatırım ve Emlak Şubesi  kiralama  birimine elden  teslim etmeleri gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.  Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler için; 2886 Sayılı Yasaya göre düzenlenmiş, Limit Dahili Süresiz  Teminat Mektubu  ve teminat mektubunun  teyid yazısının aslı  ihale komisyonuna sunulacaktır. 

3- Şirketlerin sermayesi, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az ise ihaleye katılamaz. Şahıs veya şirketler ortak girmek istedikleri takdirde Noter tasdikli ortaklık beyannameleri getirmeleri zorunludur.

4- Kiracı, İdarenin izni olmadan  taşınmazı  kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanımını ve sözleşmesini başkasına devir edemez, ortaklık ve iş değişikliği ile tamirat ve  tadilat yapamaz.

5-Kiralanan  taşınmaz hakkında her türlü bilgi , ihale şartları ve kira şartnamesi ihale gününe kadar Bölge Müdürlüğümüz Yatırım ve Emlak  servisinden temin edilebilir.  Açık artırma ihalesine başvuru yapan ve ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş,  ihalede imzaladığı şartname ve kira sözleşmesindeki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, tesim,  harç ve onay ve tasdik giderleri ihalesi üzerinde kalana  aittir   

6- İhalesi üzerinde kalan 5737 Sayılı Vakıflar Kanunun 24.Maddesi gereği olarak;  sözleşme tarihinde üzerinde bina bulunan vakıf taşınmazı Vakıflar Genel Müdürlüğü  adına , yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı  sıgorta ettirmek ve her türlü sıgorta giderlerini ödemekle yükümlüdür. Taşınmaz üzerindeki bina, tesis ve eklentilerde kullanılacak, Elektrik, Su varsa doğalgaz  ve benzerlerinin,  sayaçlarını almak, bunlara ilişkin tüm kuruluşlarda  kendi adına abone olmak ve sözleşme düzenlemekle yükümlüdür.

7- Taşınmazı kiralayan ile Noter'den tasdik edilecek Kira Sözleşmesi ve eki " Vakıf Taşınmazları  Kiraya Verilme Genel Şartnamesi" ne mali durumu muteber gelir belgesi bulunan  iki kefil alınacaktır. Kefillerin mali durumu sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılamalıdır. gerekirse ilgililerden ek belgeler istenecektir . Kira bedelinin tamamının defaten ödenmesi halinde kefil şartı aranmamaktadır. 

8- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirket yasal süresi içerisinde idaremiz ile arasında noterden tasdikli  sözleşme yapmadığı takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir.  Ayrıca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanacaktır.

9-İdareye kira sözleşmelerinden doğmuş olsun veya olmasın herhangi bir borcu olanlarla, haklarında  tahliye kararı bulunanlar ile sözleşme yapılmaz. Ancak, idareye herhangi bir borcu olmayanlar, haklarında kesinleşmiş yargı kararının infazı veya rızaen tahliyelerinin üzerinden bir yıl geçmesi halinde sözleşme yapılabilir.

10- Üzerinde yapı ve muhtesat bulunan  taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecektir. Mevcut durumuna göre taşınmazın tamire  ve kullanım amacına göre  bakıma ihtiyacı bulunması halinde idarenin izni ve kontrolünde  tamir, bakım ve onarılmasının  masraf ve tüm giderleri   ihalesi üzerinde kalan ve sözleşme düzenleyen kiracısına ait olacaktır.  Yapılan  masraflar hiç bir şekilde idareden talep edilmeyecektir.  

11-Vakıf taşınmazlardan okul ve ibadethanelere 200 metreden yakın olanlar;  Cafe, Kıraathane, Müzik Evi vb.yerlerde çevreyi rahatsız edici gürültülü işler yapılmayacaktır.

12-Kamu ihalelerinden yasaklılar bu ihaleye kesinlikle iştirak edemezler,  katılmış olsalar dahi sözleşme yapılamaz.

13- Taşınmazlar mevcut durumlarına göre belirlenen  muhammen bedeller üzerinden ihale edilmekte olup; Taşınmazların kullanılabilir hale getirilmesi için yapılacak tüm masraflar idareden izin alınarak kiracı tarafından karşılanacaktır. İdareden izin almak kaydıyla yapılacak her türlü iş ve işlemler Vakfa terk ve teberru edilmiş sayılır. İdaremizin talebi halinde, taşınmazı masrafları kiracı tarafından karşılanmak üzere eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur.  işyeri olarak kullanılacak yerlerin ruhsat vb. işlemleri  kiracıya aittir. Taliplinin taşınmazın mevcut durumunu görerek ihaleye katılması gerekir, ihaleye iştirak edenin taşınmazı görmüş sayılacağından,  ileride idareden taşınmazların kusur  veya eksiklikleri ileri sürülerek tamirat v.b. işlemler için yapılan masrafların talebi, kira indirimi, kira artışı yapılmaması vb. hususlar talep edilmeyecektir.    

14-Kiraya verilen Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve  mazbut vakıflara ait taşınmazların kira bedelleri 5737  S. Kanunun 77. Mad.  ve 5035 S. Kanunun 48/4.d bendine göre kira stopajından muaftır. 

15- İhale uhdesinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminatının iadesi,  ilgilisinin dilekçe ile bildirdireceği  IBAN nolu   banka hesabına yatırılacaktır.

16- Listenin 5.nci  sırasında yazılı  mesken  niteliğindeki konut olarak kullanılacak taşınmaz mevcut durumuna göre, taşınmaz içerisinde bulunan eksiklikler ile noksanlıkların tamir ve bakımı ile konutun  boyanmasına ait  tüm masraf  ve giderleri kiracı tarafından karşılanacaktır.  idaremizce temsilen yönetilen  mülhak vakfa ait  taşınmazın aylık kira bedeli net olarak ödenecektir. 

17-Tuvalet vasıflı taşınmazı kiralayacak olan gerçek/ tüzel kişiler taşınmazın temiz tutulması ve bakımından sorumludur. Cami tuvaletleri sabah  namazı öncesi açılacak ve  yatsı namazı sonrasına kadar açık tutulacaktır. Temizlik ve hijyen kurallarına riayet edilecektir.  İdaremiz tarafından yapılan kontrollerde aksi bir durum tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı feshedilebilecektir.

18- Açık teklif usulü ile yapılacak ihalede istekli olmaması halinde  ihalenin bitiş tarhinden itibaren 2886 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereği, 50. maddesine göre yazılı teklifleri değerlendirilerek   pazarlık ihalesi yapılacaktır. Pazarlık ihalesine kalan taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup, Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr  web sitesinden ilan metni ve şartnamesi görülebilir. bu hususda ayrıca idareden de  bilgi alınabilir. pazarlık ilanı ve şartnamesi  Bölge Müdürlüğü İlan Panosuna asılır.   
19-İhale 2886 sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. 


 İrtibat  Tel: 0 0322 453 21 77  - 0322 459 23 25    (Faks: 0 322 458 17 21 )  –  İnternet  (www. vgm. gov. tr.)                                                           İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No ILN01957732

02 Oca 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak 5 Ocak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 5 Ocak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler 5 Ocak Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 5 Ocak Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.