Reklamı Kapat

SULAMA TESİS VE YAPILARI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

SULAMA TESİS VE YAPILARI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR DEVLET SU İŞLERİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ADANA Adana ASO Ortak Tesisler Onarımı yapım işi 4734 sayılı K...

SULAMA TESİS VE YAPILARI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

DEVLET SU İŞLERİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ADANA

Adana ASO Ortak Tesisler Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1482111

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET SU İŞLERİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ADANA

b) Adresi

:

CEMALPASA MAH. ORDU CAD. 96 01120 SEYHAN/ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

3224590590 - 3224532774

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Adana ASO Ortak Tesisler Onarımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

ASO Ortak Tesisler Onarımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Seyhan ve Yüreğir İlçeleri ADANA

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.01.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İşletme ve Bakım Şube Müdürü Odası DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Seyhan / ADANA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işleri Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan ''A-9 Grubu İşler'' benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;
İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:
50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:
İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

YS0 Sulama Kanalı Üzerinde Bulunan Yüreğir HES Dolusavak Kapağı ve Kaldırma Zincirinin İmali ve Yerine Montajı

27,80279669%

34,29011592%

15,446

YS0 Sulama Kanalı Üzerinde Bulunan Yüreğir HES Dolusavak Kapağı Kapak Kaldırma Tertibatının Yenilenmesi

6,64057509%

8,19004261%

3,689

Seyhan Regülatörü Kapak Kaldırma Kramiyer Milleri İle Kaldırma Tertibatı Dişli ve Millerinin İmal Edilmesi ve Yerine Montajı

34,98863678%

43,15265203%

19,438

Mevcut Kapak ve Ekipmanları ve Seyhan Regülatörü Kaldırma Kramiyer Millerin Demontajı ve Taşınması

9,12783939%

11,25766858%

5,071

Seyhan Regülatörü Gezer Vinç Halatlarının Yenilenmesi

0,73784168%

0,91000473%

0,41

Seyhan Regülatörü Kapak Contalarının Değiştirilmesi

1,10676252%

1,3650071%

0,615

Sıva üstü galvaniz sac tablolar 0,10 - 0,20 m2ye kadar (0,20 m2 dahil)

0,02582446%

0,03185017%

0,014

16 A' e kadar Anahtarlı Otomatik Sigorta (6 kA kesme kapasiteli)

0,00213605%

0,00263446%

0,001

Üç fazlı 25 A'e kadar Anahtarlı Otomatik Sigorta (6 kA kesme kapasiteli)

0,00422045%

0,00520523%

0,002

4x25 A (30 mA), Kaçak akım koruma şalteri

0,00796869%

0,00982805%

0,004

4x100 A (30 mA), Kaçak akım koruma şalteri

0,0106987%

0,01319507%

0,006

Kademeli tip dış ortam 2x25 A.'e kadar aç-kapa tip pako şalterler (tablo üzerine) İP 65

0,00293661%

0,00362182%

0,002

Sinyal lambası (250 V'a kadar)

0,00187707%

0,00231505%

0,001

Kuru tip koruyucusuz kontaktör (3*25 A)

0,00247915%

0,00305762%

0,001

Aydınlatma kontrolünde kullanılan zaman rölesi

0,00640447%

0,00789884%

0,004

35 mm² Çıplak Örgülü bakır topraklama İletkeni

0,46852946%

0,57785301%

0,26

16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı)

0,05238676%

0,06461034%

0,029

3x2,5 mm² NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablo (Kablo tavasına montajı dahil)

0,14860131%

0,18327495%

0,083

3x1.5 mm² FVV-FVVn, NYMHY (TTR) kurşunsuz PVC izoleli kablo (Kablo tavasına montajı dahil)

0,08064978%

0,09946807%

0,045

0.6/1 kV NYY Kablo 2X2,5 mm², PVC yalıtımlı, (Kablo tavasına montajı dahil)

0,19991082%

0,24655668%

0,111

0.6/1 kV NYY Kablo 3X1,5 mm², PVC yalıtımlı, (Kablo tavasına montajı dahil)

0,15531567%

0,191556%

0,086

0.6/1 kV NYY Kablo 4X2,5 mm², PVC yalıtımlı, (Kablo tavasına montajı dahil)

0,2194046%

0,27059901%

0,122

0.6/1 kV NYY Kablo 4X4 mm², PVC yalıtımlı, (Kablo tavasına montajı dahil)

0,80902864%

0,99780199%

0,449

0.6/1 kV NYY Kablo 4X6 mm², PVC yalıtımlı, (Kablo tavasına montajı dahil)

0,08706532%

0,10738056%

0,048

0.6/1 kV NYY Kablo 4X10 mm², PVC yalıtımlı, (Kablo tavasına montajı dahil)

0,09562428%

0,11793661%

0,053

Etanj aydınlatma normal sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle)

0,00495092%

0,00610613%

0,003

36 W LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/W (En az IP65)

0,00863275%

0,01064706%

0,005

Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı

0,00494354%

0,00609703%

0,003

Kablo tava sistemleri (sıcak daldırma galvanizli, 2 mm kalınlığında)

0,37640993%

0,46423892%

0,209

Kablo tava sistemleri kapak sacı (sıcak daldırma galvanizli, 2 mm kalınlığında)

0,09756112%

0,12032538%

0,054

LIYCY Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları 5x1.0 mm², PVC yalıtımlı

0,17044143%

0,21021109%

0,095

Paratoner Aktif Yakalama Ucu; Ortalama Uyartım Yolu Dl=60mt.

0,14476454%

0,17854293%

0,08

Q26 mm İzoleli Çelik Spiral Boru

0,11911974%

0,14691435%

0,066

Her çapta galvanizli boru ( galvanizli boruların temini, montajı (ekleme, kesme,sabitleme, kaynak v.b. dahil) ve kabloların borular içinden geçirilmesi dahil

0,72295498%

0,89164448%

0,402

50 mm² (462,06 Kg/Km) Bakır İletken ve gömülmesi

0,05355845%

0,06605542%

0,03

Toprak Elektrodu ve gömülmesi Galvanizli çelik, 2 m uzunluğunda, 65x65x7 mm

0,04469314%

0,05512153%

0,025

250W LED projektör (Alüminyum gövdeli, temperli camlı, 6500K Renk sıcaklığı, ENEC belgeli driver, İP 66) (malzeme + montaj dahil)

0,85766717%

1,0577895%

0,476

60W LED projektör (Alüminyum gövdeli, temperli camlı, 6500K Renk sıcaklığı, ENEC belgeli driver, İP 66) (malzeme + montaj dahil)

0,21743456%

0,2681693%

0,121

75W LED Yol aydınlatma armatürü (Alüminyum gövdeli, temperli camlı, 6500K Renk sıcaklığı, ENEC belgeli driver, İP 66) (malzeme +montaj dahil)

0,69439756%

0,85642366%

0,386

36W Led (36 adet 1W led) DMX modülü+ driver güç kaynağı+ anahtarlama güç kaynağı+24V 60W DC çıkışlı UL- RGB Wallwasher (Alüminyum gövdeli, temperli camlı, 6500K Renk sıcaklığı, ENEC belgeli driver, İP 66) (malzeme +montaj ve devreye alma dahil)

1,84275959%

2,27273683%

1,024

RGB 36W LED wallwasher armatürlerin kontrolü için kontrol cihazı (DMX kartı) (malzeme +montaj dahil)

0,09241467%

0,11397809%

0,051

Termoplastik halogenfree Etanj Kare buat (Koruma sınıfı IP 66, 120x120x60 mm ölçülerinde)(malzeme +montaj dahil)

0,02800109%

0,03453468%

0,016

Sıra klemens (buat içi 2.5 mm kablo kesitine uygun)(malzeme +montaj dahil)

0,10182215%

0,12558065%

0,057

Sıra klemens (buat içi 4 mm kablo kesitine uygun)(malzeme +montaj dahil)

0,10182215%

0,12558065%

0,057

200 cm x500 cm ebatında DSİ tabelası için (iki yönlü) RGB'li LED aydınlatması, dize açısı 120 derece olacak şekilde animasyonlu (Led aydınlatması için gerekli led,DMX kartı,driver v.b.tüm malzeme, montaj ve devreye alma dahil)

0,94074814%

1,16025604%

0,523

Sesli ve ışıklı Siren+mikrofon+hoparlör+anons seti (şarj edilebilir bataryalı) (malzeme + montaj ve devreye alma dahil)

0,30251509%

0,37310194%

0,168

Açısal Kol Ayarlı Makaralı Limit Switch (1NO+1NC) ( Min.İP 66 koruma sınıflı) (malzemenin temini,montajı, limit ayarlarının yapılması ve devreye alma dahil)

0,28687284%

0,35380984%

0,159

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01953843

19 Ara 2023 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak 5 Ocak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 5 Ocak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler 5 Ocak Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 5 Ocak Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.