Reklamı Kapat

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA 170 ve 420 kV Enerji İletim Hatları...

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA

170 ve 420 kV Enerji İletim Hatlarında Muhtelif Malzeme Montaj-Demontaj Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1414069

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA

b) Adresi

:

Beyazevler Mah. Devlet Bahçeli Bul. No:54 01134 ÇUKUROVA/ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

3222310151 - 3222310155

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

170 ve 420 kV Enerji İletim Hatlarında Muhtelif Malzeme Montaj-Demontaj Hizmet Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

170 ve 420 kV Enerji İletim Hatlarında Muhtelif Malzemelerin Montaj-Demontajı Hizmet Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ADANA MERSİN OSMANİYE HATAY

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 150(YüzElli) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.01.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü 3. Kat Toplantı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İhalemiz İlan tarihinden geriye doğru "son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan Mal-Hizmet Alım işleri" ile "son beş yıl içinde geçici kabul işlemleri tamamlanan Yapım işlerine dair"; Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen İşler ile alakalı 170-420 kV Enerji İletim Hatlarında Malzeme Alımı ve Montajı işler; benzer iş olarak kabul edilecektir.

Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri Müdürlüğümüze teslim edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71 İhalede teklif edilen toplam fiyata dahil gider olarak, İhale konusu işin kontrollük hizmetlerinin karşılanması amacıyla Teknik Şartnamede Türü ve Özellikleri belirtilen bir adet sürücülü 4x4 araç, Bölge Müdürlüğümüz emrine işin süresi boyunca hizmet vermek üzere Yüklenici firma tarafından tahsis edilecektir. Tahsis olmayan her gün için 10.000 TL ceza kesilecektir. Yüklenicinin İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Yükümlülükleri: Yüklenici, çalışanların işle ilgili her türlü sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt mevzuatında yer alan hükümler ile (Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve) TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği hükümlerini eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir. Yüklenici, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmamasından dolayı doğacak her türlü olay, kaza ve meslek hastalıklarından kaynaklanabilecek cezai hükümler konusundaki yasal sorumlulukları ile tazminatlardan sorumludur. Yüklenici, tüm hukuki düzenlemelere uyulması ve tazminatlar konusundaki yasal sorumluluğunu TEİAŞ a aktaramaz. Bu madde kapsamında verilecek her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Yüklenici işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile imzalanacak sözleşme/görevlendirmenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı birer kopyası ile Risk Değerlendirmesinin bir kopyasını işe başlama tarihine kadar TEİAŞ a verir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince çalışanlarının; işe girişleri, iş değişikliği, iş kazası ve meslek hastalığı halleri ile mevzuata göre belirlenmiş olan periyotlarda sağlık kontrollerini yaptırır. Çalışanlar işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlayamazlar. Mesleki Eğitim Belgesi olmayan çalışanlar tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılmazlar, bu nedenle çalışanlar işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutularak Mesleki Eğitim Belgesi almaları sağlanacaktır. Yüklenici Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak çalışanlarının, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Yüklenicinin Çevre İle İlgili Yükümlülükleri: Yüklenici; (1) Sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan yürürlükteki mevzuat hükümlerine, TEİAŞ Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Yönergesine, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermekle, (2) Çevre ile etkileşime giren tüm faaliyetlerinde kirliliğin önlenmesi, çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması, doğal kaynakların korunması, enerji verimliliği, flora ve faunanın korunması yönünde bir politika benimsemekle, (3) Yükleniminde bulunan iş kapsamında yürüttüğü faaliyetler sonrasında oluşan tüm atıkların yönetimi sırasında; a) İşe başlamadan önce, iş esnasında uyulması gereken çevre kuralları, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimi hakkında çalışanlarını bilgilendirmekle, b) Söz konusu işle ilgili ortaya çıkan atıkları TEİAŞ Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Yönergesinde belirtilen atık kodlarına göre tehlikeli atık ve tehlikesiz atık olarak sınıflandırmakla, c) Oluşan tehlikeli/tehlikesiz atıkları mevzuat hükümlerine uygun depolama koşullarında ayrı ayrı muhafaza etmekle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisans verilen yetkili kurum/kuruluşa mevzuat hükümlerinde belirtilen süre zarfında (tehlikeli atıklar için 6 ay, tehlikesiz atıklar için 1 yıl) teslim etmek ve lisanslı firmalara teslim edildiğine dair atık beyanlarını temin ederek bir nüshasını TEİAŞ yetkili birimine sunmakla, ç) Söz konusu iş kapsamında kullandığı ekip ve ekipman atıkları ile hafriyat atıklarından sorumlu olup bu malzemelerin taşıma, depolama, geri kazanım/bertaraf işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmekle, d) Geçici kabul tarihinden sonra en geç 1 ay içerisinde, söz konusu işe ilişkin sahalarda bulunan atıkları temizlemekle ve sahayı boşaltmakla, e) Faaliyetleri sonucunda herhangi bir çevre kazası meydana geldiğinde derhal yasal mercileri ve TEİAŞ?ı bilgilendirmekle ve olay yerinin eski haline getirilmesi, oluşan kirlilik ve atığın mevzuata uygun şekilde bertarafı ile ilgili olarak tüm düzeltici aksiyonları alarak her türlü zarar ziyan ve masrafı karşılamakla, (4) İş kapsamındaki kendi faaliyetleri ile ilgili olarak gerektiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği akredite laboratuvar, lisanslı ölçüm ve kontrol firmalarından TEİAŞ Bölge Müdürlüğünün bilgisi dahilinde yaptıracağı ölçüm, kontrol ve laboratuvar hizmetlerine (atık yağ analizi, tehlikeli atık analizi, atık su deşarj analizleri, emisyon ve gürültü ölçümü, kirlenmiş toprak vb.) ilişkin masrafları kendisi karşılamakla ve rapor sonuçlarını TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne bildirmekle, (5) İş kapsamında yürüttüğü faaliyetleri esnasında kullanacağı her türlü kimyasal malzemenin Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını (MGBF) temin etmek ve malzemelerin kullanımı esnasında formları faaliyet alanında hazır, erişilebilir ve okunaklı şekilde bulundurmakla, (6) İş kapsamında kullandığı her türlü araç ve iş makinesinin egzoz emisyon ölçümlerini mevzuata uygun şekilde yaptırmak ve geçerli muayene raporlarını hazır bulundurmakla, yükümlüdür. (7) Yüklenici, sözleşme konusu işin ifası sırasında çevrenin korunması için 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yürürlükteki mevzuata, TEİAŞ Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Yönergesine ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standartları hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür. Aksi halde ortaya çıkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olacaktır. Tüm bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle doğabilecek her türlü hukuki, mali, cezai ve idari sorumluluk tamamen yüklenici firmaya ait olup, her türlü zarar ziyandan doğrudan yüklenici sorumludur. TEİAŞ?a tazmin ettirilmesi halinde ise, TEİAŞ tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, varsa Yüklenicinin alacaklarından, hakedişlerinden, teminatlarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarının TEİAŞ tarafından ödenen bu bedelleri ferileriyle birlikte karşılamaya yetmemesi halinde TEİAŞ?ın dava hakkı saklıdır.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01946155

08 Ara 2023 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak 5 Ocak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 5 Ocak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler 5 Ocak Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 5 Ocak Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.