TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR ŞEHİR HASTANESİ-ADANA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 say...

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ŞEHİR HASTANESİ-ADANA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/985899

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ŞEHİR HASTANESİ-ADANA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı Üzeri YÜREĞİR/ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

3224559000 - 3223440308

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, malzemeler hastanemizin siparişine istinaden 10 gün içerisinde teslim edilecektir. İşin süresi ve teslimat süresi hiçbir durumda 15.11.2024 tarihini geçmeyecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme tarihinde işe başlayıp, 15.11.2024 tarihinde sona erecektir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.10.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Genelgesi gereği aday veya isteklilerin, ÜTS’de firma kaydı aranacaktır. Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu “Kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı yapılmayacaktır. Teklif edilen ürünlere ilişkin ürün barkod numaraları yeterlilik bilgileri tablosunun  ilgili alanına veya  birim fiyat teklifi cetvelinde gösterilmesi zorunludur. Sunulacak listede belirtilen TİTUBB numaraları kullanılmak suretiyle https://titubb.titck.gov.tr/ adresinden veya Ürün Takip Sistemi(ÜTS)adresinden ürün / bayilik durumları kontrol edilecektir. Yapılacak kontrollerde TİTUBB/ÜTS ürün/bayilik durumu uygun olmayan  ürünlere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday ve isteklinin “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında “satış merkezi yetki belgesi” aranacaktır. “satış merkezi yetki belgesi" bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunun  ilgili alanına belirtilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1) İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye  kayıt ve bildirimini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmelidirler.

2) İstekliler Teklif Ettiği Ürünün İmalatçısının veya İthalatçısınında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı olması ve İsteklininde T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'nde Yetkili Satıcı olduğuna dair kayıt ve bildirimini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmelidirler.

3)T.C. Sağlık Bakanlığının 2022/2  Sayılı Genelgesi gereği  İstekliler tarafından Teklif edilecek malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve T.C. Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylıdır Belgesinin İnternet çıktısı sunulmalı veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıt ve bildirimini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmelidirler.

4) T.C.Sağlık Bakanlığının 2022/2 sayılı genelgesi gereği; İstekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında “Sağlık Bakanlığından onaylıdır” ibaresi bulunan onaylanmış ürün numarasını veya Ürün Takip Sisiteminde kayıtlı (ÜTS)'ye kayıtlı barkod numarasını kayıt ve bildirimini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmelidirler.

5)T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz ulusal Bilgi Bankasına kayıt zorunluluğu olmayan kalemleri teklif eden istekliler kayıt zorunluluğu olmadığına dair gerekçeli belgelerini kayıt ve bildirimini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmelidirler.

6) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesininin kayıt ve bildirimini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmelidirler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a)İsteklilerden değerlendirme aşamasında İdare gerekli görürse numune ve/veya katalog talebinde bulunabilir. Numune istem yazısı EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden tebliğ edilecektir. İstekliler yazının tebliğini takip eden 3 iş günü içinde numuneleri İdareye teslim edeceklerdir. Ayrıca numunelerin üzerinde firma adı, hangi kaleme veya kısıma ait olduğu (kalem/kısım numarası) kesinlikle yazılmalıdır. İsteklilerin vermiş oldukları UBB / ÜTS numarası ile komisyona teslim ettikleri malzemelerin üzerindeki UBB / ÜTS numaralarının aynı olması gerekmektedir. Numune teslimi istenen sürede yapılmaması halinde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numunelerin değerlendirilmesi esnasında İdare tarafından gerek görüldüğü taktirde firmadan tekrar numune istenebilecektir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tüm Kısımlar

Belge Adı

Açıklama

Teknik Şartnamede istenen belgeler yeterlilik bilgileri tablosunun ilgili alanına belirtilecektir.

Teknik Şartnamede istenen belgeler yeterlilik bilgileri tablosunun ilgili alanına belirtilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01900379

02 Eki 2023 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak 5 Ocak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 5 Ocak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler 5 Ocak Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 5 Ocak Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.