EMPERYALİZMİN OYUNUNA DİKKAT…!!!

27/05/2019 04:41 599

 

Ortadoğu’da sular ısınıyor. Bu bölge için, dünyanın en huzursuz bölgesi diyebiliriz. Bölgede istikrar, barış ve huzur bir türlü sağlanamamaktadır. Son derece dinamik ve hareketli olan bu bölge, tarihin her döneminde çıban başı olmuştur. Bunun nedenleri de son derece açık ve nettir. ABD’nin Büyük İsrail devleti hedefi ve yine İsrail’in güvenliği için, dost ve müttefik arayışı, daha doğrusu ABD’nin uydusu olacak devlet arayışı, son yıllarda dozajını artırarak devam etmektedir. İsrail’in Tevrat inancı gereği, Mezopotamya coğrafyasında elde etmek istediği, kutsal topraklar, Arz-ı Mev’ud olarak bilinmektedir. Peki, nedir bu Arz-ı Mev’ud?

Sadece Kur’ân’da değil aynı zamanda temel Musevi kaynaklarında da Yahudilerin bereketli toprakları hak etmedikleri için buradan kovuldukları sıkça belirtilmektedir. Tevrat’taki şu satırlar da oldukça düşündürücüdür: "Öküz kendi sahibini, eşek de efendisinin yemliğini bildiği halde İsrail Rabbini bilmemektedir."

Peygamberler diyarı Kudüs ve çevresinin tüm semavi dinler için kutsal olarak kabul edilmesine rağmen tarih boyu kanlı savaşlara sahne olageldiğini artık hepimiz biliyoruz. Osmanlı yönetimi altında yüzyıllar boyunca en sakin dönemini yaşayan bu bölge, imparatorluğun çöküşünden günümüze kadar geçmiştekinden daha gergin günler yaşadı ve bir daha barış ortamı sağlanamadı.

Bugün Gazze'de yaşanan insanlık dramı da ne yazık ki bölge üzerindeki bazı hesaplar var oldukça burada huzurun yeniden tesis edilemeyeceğini gösterdi. Yahudilerin öteden beri ısrarla savundukları Arz-ı Mev'ud tezi ve bu yönde attıkları adımlar bölgedeki halkın başını daha çok ağrıtacağa benziyor. Dolayısıyla Yahudilerin bölgedeki toprakların kendilerine Tanrı tarafından vaat edildiği yönündeki iddialarını hem dini hem de tarihsel açıdan sorgulamak yerinde olacaktır.

Arz-ı Mev'ud Nedir?

Arz-ı Mev'ud tabirinin sözlük anlamı vaat edilmiş yerdir. Arz-ı Mev'ud terimi geçmişte Allah'ın Hz. İbrahim ve onun soyundan gelenlere vermeyi vaad ettiği yer için kullanılıyordu. Terim Kur'ân-ı Kerim'de aynen geçmese de bu bölgeye işaretle bereketli topraklar adı zikredilmektedir. Kur'ân'da Hz. Musa'ya hitaben "Onu Lut ile beraber kurtarıp, içinde âlemler için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık."(1) âyetinde söz konusu bölgenin burası olduğu müfessirlerce belirtilmiştir.

Arz-ı Mev'ud'un Sınırları:

İsriloğullarının yaratıldığı belirtilen bu ye­rin, neresi olduğu açık olarak bildirilmemiştir. Bazı alimler bu yerin Şam ve Mısır, bazıları Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs ve Lübnan dağı çevresi olduğunu belirtmişlerdir. Diğer bazı alimler de kesin bir yer be­lirtmenin doğru olmayacağını, ancak Fı­rat ile Mısır arasında bir yer olması ge­rektiğini ifade etmişlerdir. Bugünkü genel kabul ise; Nil ve Fırat nehirleri arasında kalan toprakların Arz-ı Mev'ud olarak nitelendirilebileceği yönündedir.

Yahudiler tarafından göz ardı edilen ve üstü örtülen bir durum var ki o da bu toprakların Hz. İbrahim’in soyundan gelenlere verildiğidir. Dolayısıyla eğer böyle bir vaat varsa Hz. İshak’ın soyundan gelen Yahudiler kadar Hz. İsmail’in soyunu devam ettirenlerin de bu topraklarda hak sahibi oldukları unutulmamalıdır.

Bereketli Topraklar Kimlere Vaat Edildi? İslam ve Yahudi kaynakları böyle bir vaadin olduğunu doğruluyor. Yahudilerin bölgeye sahip olmak için sürdürdükleri ısrarlarında ve bu yolda yapılacak her şeyi âdeta mübah görmelerindeki dayanak noktaları da bu vaatti. Ancak Yahudiler tarafından göz ardı edilen ve üstü örtülen bir durum var ki o da bu toprakların Hz. İbrahim'in soyundan gelenlere verildiğidir. Dolayısıyla eğer böyle bir vaat varsa Hz. İshak'ın soyundan gelen Yahudiler kadar Hz. İsmail'in soyunu devam ettirenlerin de bu topraklarda hak sahibi oldukları unutulmamalıdır.

Ayrıca Nil'den Fırat'a kadar olan bereketli toprakların Allah tarafından İsrailoğulları'na vaat edilmesi belli şartlara bağlıydı. Maide sûresi 21. âyette Hz. Musa'nın "Ey Kavmim, Allah'ın size takdir ettiği Arz-ı Mukaddes'e girin ve ardınıza (geri) dönmeyin. Yoksa hepiniz nice zararlara uğrayanlardan olursunuz." şeklinde seslendiği belirtilmekte. Maide 12. âyette de "Andolsun, Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan on iki temsilci -başkan- seçmiştik. Allah şöyle demişti: "Sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, (fakirlere gönülden yardımda bulunarak) Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi, içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka o, dümdüz yoldan sapmıştır." Bu âyetten de anlaşılacağı üzere bu şartların başında Allah'a itaat gelmekteydi. Ne var ki Yahudiler bu şartı yerine getirmedikleri gibi kurtarıcıları Hz. Musa'ya da sırt çevirmişler ve onu yalnız bırakmışlardır. Yine Maide sûresi 24. âyette Yahudilerin Hz. Musa'nın yukarıdaki çağrısına "Ey Musa! Onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin, gidin onlarla savaşın. Biz burada oturacağız." şeklinde küstahça cevap verdikleri bize aktarılıyor.

Devam edecek…